REGULAMIN SERWISU DESTA BIURO RACHUNKOWE

I. Postanowienia ogólne

1.            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) DESTA Biuro Rachunkowe Anna Gaszyńska z siedzibą w Trzcincu ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).

2.            Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez DESTA Biuro Rachunkowe usług drogą elektroniczną, a w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.desta.pl.

3.            Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej przez Serwis www.desta.pl, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

II. Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin

Serwis – oznacza Serwis internetowy www.desta.pl

Usługa – oznacza usługę księgową świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora za pomocą Serwisu polegającą na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetworzenia przez Operatora na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Operator – oznacza DESTA Biuro Rachunkowe Anna Gaszyńska z siedzibą w Trzcincu przy ul. Żubrowej 16, 86-005 Trzciniec, NIP: 9532571297,

Użytkownik – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, który zawarł z Operatorem umowę o świadczenie usług

Konto – dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie, modyfikację i przesyłanie danych Użytkownika

Funkcjonalność Księgowa – są to Funkcjonalności dostępne po zalogowaniu na stronie www.destapl

Dzień Roboczy – każdy dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Adres e-mail Użytkownika – adres e-mail użyty podczas rejestracji lub wpisany w zakładce „Ustawienia”/”Firma”/”Dane osób kontaktowych”/”Dane osoby kontaktowej”.

III. Rodzaj i zakres Usług

1.            Operator, po zawarciu spersonalizowanej elektronicznej umowy z Użytkownikiem zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług związanych z tworzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem obrazów dokumentów i danych Użytkownika wprowadzonych do Serwisu, które związane są wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika lub do świadczenia usługi księgowej.

2.            Użytkownik oraz Operator podpiszą umowę drogą elektroniczną po uzupełnieniu przez użytkownika informacji zawartych w zakładce „Ustawienia” oraz po ustaleniu ceny wykonywanej usługi. Po podpisaniu dedykowanej umowy DESTA Biuro Rachunkowe odpłatnie będzie odpowiedzialne za wybrane funkcje np.:

•             generowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

•             generowanie rejestrów VAT;

•             prowadzenie ewidencji środków trwałych;

•             rozliczanie kosztów pojazdów;

•             wyliczanie zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy

•             generowanie deklaracji VAT-7 wraz z wyliczeniem zobowiązania z tytułu podatku VAT;

•             wyliczanie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy/wspólnika w przypadku opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek lub od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia;

•             kontrolowanie opłacania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców/wspólników;

•             wysyłanie e-Deklaracji i uzyskiwanie UPO na warunkach określonych w Regulaminie e-Deklaracji, o ile Użytkownik uruchomi korzystanie z tej funkcjonalności.

3.            Operator może w dowolnej chwili zmienić Funkcjonalności Serwisu wprowadzając nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników lub dokonując zmian w istniejących Funkcjonalnościach.

IV Sposób przesyłania dokumentów

1.            Użytkownik powinien przekaż Operatorowi skany swoich dokumentów księgowych za pomocą następujących narzędzi:

a.            Poprzez zalogowanie się na swoje konto na stronie www.desta.pl i przesłanie dokumentów do zakładki „Twoje dokumenty”,

b.            Poprzez przesłanie e-maila na adres dokumenty@desta.pl z podanego przy rejestracji adresu e-mail, Operator przypisze przesłane dokumenty do odpowiedniego konta Użytkownika,

c.            Za pomocą chmury „Dropbox”

d.            Przekazanie dokumentów osobiście Operatorowi

e.            Przesłanie dokumentów kurierem na adres DESTA Biuro Rachunkowe Anna Gaszyńska ul. Żubrowa 16, 86-005 Trzciniec

V. Warunki techniczne

1.            Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu są następujące: połączenie z siecią Internet oraz aktywna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW. Operator zaleca Użytkownikowi korzystanie z najbardziej aktualnych przeglądarek: Google Chrome, Firefox lub Internet Explorer. Użytkownik winien również posiadać konto poczty elektronicznej e-mail oraz telefon komórkowy do odbierania wiadomości sms. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia sobie powyższych urządzeń we własnym zakresie.

2.            Do przeglądania lub drukowania wydruków generowanych przez Serwis konieczne jest posiadanie programu do przeglądania i drukowania plików PDF (np. Acrobat Reader).

3.            Szczególne wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu określają dodatkowo zasady bezpieczeństwa korzystania z Serwisu opisane w punkcie V Regulaminu.

V. Zasady bezpieczeństwa

1.            Komputer Użytkownika Serwisu powinien być wyposażony w często aktualizowany (najlepiej automatycznie) program antywirusowy i program typu firewall (program zapobiegający niepowołanemu dostępowi z sieci).

2.            Użytkownik powinien unikać przy pracy w Serwisie używania nieznanych komputerów – np. komputerów w kawiarenkach internetowych.

4.            Użytkownik w procesach rejestracji, pierwszego logowania, logowania do Serwisu oraz w procesie odzyskiwania hasła powinien upewnić się czy połączenie z Serwisem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole – https://. Zaleca się sprawdzanie informacji o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa.

5.            Użytkownik nie powinien zapisywać swoich haseł do Serwisu, ani udostępniać ich osobom nieupoważnionym.

6.            Jeżeli Użytkownik dostrzeże oznaki błędnego funkcjonowania Serwisu, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Serwisu i zgłosić problem Operatorowi.

VI. Dostęp do Serwisu

Dostęp do Serwisu posiadają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy prawidłowo przeszli proces rejestracji w Serwisie lub którzy zostali zarejestrowani w Serwisie przez Operatora oraz zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem.

VII. Usunięcie Konta Użytkownika

1.            Usunięcie konta nastąpi po rozwiązaniu umowy bądź jeżeli do podpisania umowy nie doszło poprzez wysłanie e-mail na adres biuro@desta.pl

2.            Dodatkowo usunięcie konta Użytkownika może nastąpić:

a.            w wyniku wypowiedzenia dokonanego przez Użytkownika w przypadku:

•             nie wyrażenia zgody przez Użytkownika na nową treść Regulaminu,

•             złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy;

b.            w przypadku śmierci lub ustania bytu prawnego Użytkownika;

c.            w drodze wypowiedzenia dokonanego przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

•             nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu,

•             podejmowania przez Użytkownika działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie, w szczególności podejmowania prób nieuprawnionego dostępu do przedmiotowych danych,

•             wykorzystywania przez Użytkownika usług Serwisu do celów niezgodnych z prawem,

•             działania przez Użytkownika na szkodę Operatora.

3.            O śmierci lub ustaniu bytu prawnego Użytkownika winien powiadomić Operatora odpowiednio – następca prawny lub osoba dokonująca rejestracji Użytkownika w Serwisie.

VIII. Obowiązki Użytkownika

1.            Użytkownik zobowiązany jest, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i wygenerowaniem pierwszego dokumentu, do wprowadzenia prawidłowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych konfiguracyjnych Serwisu, znajdujących się w zakładce Ustawienia, co umożliwi podpisanie umowy i prawidłowe korzystanie z serwisu.

2.            Użytkownik powinien unikać istotnych zmian w konfiguracji Serwisu po rozpoczęciu ewidencjonowania dokumentów w Serwisie.

3.            Użytkownik winien stosować silne hasła zgodnie z wymaganiami Serwisu i winien chronić hasła przed dostępem osób trzecich.

4.            Użytkownik zobowiązany jest posiadać oryginały (w przypadku faktur sprzedaży – kopie) dokumentów ewidencjonowanych w Serwisie.

5.            Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność dokumentów ewidencjonowanych w Serwisie ze stanem faktycznym.

6.            Użytkownik zobowiązany jest kontrolować dokumenty ewidencjonowane w Serwisie pod względem formalnym i rachunkowym.

7.            Użytkownik zobowiązany jest opisywać oryginały dokumentów zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)

8.            Użytkownik zobowiązany jest wystawiać faktury sprzedaży z właściwymi stawkami VAT dla sprzedawanych towarów/usług.

9.            Użytkownik zobowiązany jest zachowywać kopie wystawionych lub wygenerowanych za pomocą Serwisu dokumentów, w tym w szczególności faktur sprzedaży, rejestrów VAT, podatkowej książki przychodów i rozchodów, w postaci wydruku z Serwisu lub zapisu elektronicznego wykonanego poza Serwisem (na komputerze Użytkownika lub zewnętrznym nośniku informacji.

10.          Użytkownik zobowiązany jest zachować ostrożność przy wszelkich transakcjach nietypowych lub transakcjach o znacznej wartości i w razie wątpliwości zasięgnąć fachowej porady.

11.          Użytkownik otrzyma powiadomienie drogą mailową lub SMS-em, Serwis prześle mu przypomnienie o konieczności wysłania płatności oraz jej kwoty.

12.          Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

13.          Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

IX. Obowiązki Operatora

1.            Operator dołoży należytej staranności by Serwis był dostępny w sieci Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, przy czym Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii, bądź modernizacji technicznej Serwisu lub Modułu. Każdorazowa przerwa techniczna w związku z modernizacją nie będzie dłuższa niż 8 godzin. O każdej przerwie technicznej w związku z modernizacją Użytkownik będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną przerwą.

2.            Operator zapewnienia ochronę informacji Użytkowników przetwarzanych w Serwisie poprzez stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

X. Dane Użytkownika/Przetwarzanie danych osobowych

1.            Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik jest jednak zobligowany do udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wykonania przez Operatora zobowiązań wynikających z umowy. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami Regulaminu – na podstawie zgody Użytkownika. Zgodę tę Użytkownik wyraża poprzez akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.            Wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu stanowią jego własność, a Operator, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, staje się tylko ich administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem punktu 7 poniżej.

3.            W celu prawidłowego świadczenia Usług przez Operatora Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych obejmujących dane wymagane podczas rejestracji w Serwisie i w trakcie dokonywania konfiguracji Serwisu.

4.            Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przekazanie danych Użytkownika przez Operatora osobom trzecim następuje tylko po uzyskaniu zgody Użytkownika.

5.            Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podejmowane będzie wyłącznie w celu oraz w zakresie koniecznym do realizacji Usług przez Operatora oraz w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora, zgodnie z Regulaminem i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.            Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z Serwisu, oraz prawo aktualizacji treści tychże danych i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usług przez Operatora, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia, wówczas takie żądanie traktowane jest jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

7.            Na Użytkowniku spoczywają obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie danych osobowych, które wprowadza do Serwisu, w szczególności danych kontrahentów, będących osobami fizycznymi i pracowników. Poprzez zatwierdzenie Regulaminu Użytkownik, jako Administrator danych powierza przetwarzanie wyżej wymienionych danych Operatorowi w celu i w zakresie wynikającym z charakteru Usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika uzależnionych od rodzaju Konta, z którego Użytkownik korzysta i wynikającym z postanowień Regulaminu.

8.            W przypadku skorzystania z Usługi niezgodnego z niniejszym Regulaminem, Operator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Operator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

9.            W razie otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Operator może uniemożliwić dostęp do tych danych. Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Operator zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, jednocześnie zakreślając dwutygodniowy termin na zgłoszenie zastrzeżenia przez Użytkownika do informacji powziętych przez Operatora.

10.          Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:

a.            przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis;

b.            przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika;

c.            otrzymywanie od Operatora pochodzącej od niego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w Serwisie adres e-mail oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników;

d.            otrzymywanie od Operatora na podany adres e-mail informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

XI. Korespondencja/Powiadomienia

1.            Wszelka korespondencja pisemna kierowana do Operatora będzie dostarczana na adres: DESTA Biuro Rachunkowe Anna Gaszyńska, ul Żubrowa 16, 86-005 Trzciniec

2.            Wszelka korespondencja kierowana do Użytkownika nie będąca wiadomościami systemowymi, będzie dostarczana na adres e-mail Użytkownika . Wszelkie doręczenia będzie uważać się za prawidłowo dokonane, jeśli zostaną wysłane na powyższy adres e-mail. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie prawidłowego adresu e-mail i jego aktualizację.

3.            Użytkownik zatwierdzając Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu w drodze e-mail lub SMS, w zależności od wybranej opcji:

a.            plików PDF zawierających KPiR, rejestry VAT, zestawienia należności i zobowiązań;

b.            plików PDF zawierających kalkulacje podatków i deklaracje podatkowe;

c.            wszelkich innych plików PDF generowanych przez Serwis;

d.            informacji o ważnych czynnościach wykonywanych przez Serwis;

e.            przypomnień o konieczności wykonania ważnych czynności, w tym terminach zapłaty podatków oraz zobowiązań względem dostawców;

f.             innych informacji z Serwisu.

XII. Zasady odpowiedzialności

1.            Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia Serwisu lub Funkcjonalności, błędnego wprowadzenia dokumentów lub podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych i w związku z tym generowania przez Serwis nieprawdziwych dokumentów księgowych lub deklaracji podatkowych, a także z innych przyczyn niezależnych od Operatora.

2.            Operator nie ponosi odpowiedzialności za awarie sieci Internet i spowodowaną tym niedostępność, ograniczoną dostępność czy też niewłaściwe działanie Serwisu lub jakiejkolwiek jego części.

3.            Operator nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika bezpośrednio lub pośrednio, w tym szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej, powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu lub jakiejkolwiek jego części. Wyłączona jest także odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi.

 

XIII. Ochrona praw własności intelektualnej

1.            Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Funkcjonalności stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.

2.            Z ochrony wskazanej w punkcie 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie, bądź Funkcjonalności.

3.            Korzystanie z Serwisu, bądź jakiejkolwiek jego części przez Użytkownika nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.

4.            Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest możliwe dla własnych potrzeb Użytkownika związanych z prowadzeniem dokumentacji jego działalności gospodarczej, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Serwisu dla świadczenia usług osobom trzecim.

5.            Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie, w tym usuwanie jakiejkolwiek części lub elementu Serwisu, bądź Funkcjonalności w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Operatora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

XIV. Zmiany regulaminu

1.            Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.

2.            Zmiana Regulaminu wiąże zarejestrowanego Użytkownika Serwisu po upływie 14 (czternastu) dni od chwili poinformowania go o zmianie za pomocą wiadomości systemowej lub wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika. W przypadku gdy Dotychczasowy Użytkownik  nie wyraża zgody a na nową treść Regulaminu winien zakomunikować ten fakt Operatorowi drogą mailową wysyłając wiadomość z adresu e-mail, Użytkownika, w takim przypadku umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Operatorem uważać się będzie za rozwiązaną ze skutkiem natychmiastowym.